Binnen een bijbels verantwoord pedagogisch klimaat recht doen aan verschillen

De school stelt zich ten doel de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde ‘Drie Formulieren van Enigheid’.

Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden, dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen. De onderwijskundige missie van onze school vindt u in de volgende verwoording: Binnen een bijbels verantwoord pedagogisch klimaat willen we gezamenlijk recht doen aan verschillen. Hierbij bevorderen we de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van de leerlingen.


Uitgangspunten

De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. De school geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders. Van de ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Concreet gebeurt dit door de ondertekening van de identiteitsverklaring, die door het bestuur is opgesteld. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school ligt immers in elkaars verlengde. In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak de leerlingen waarden en normen bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen af komt.


Prioriteit

De school wil vanuit haar grondslag vorm geven aan het onderwijs. Vanuit de missie van de school vinden wij het belangrijk de levensbeschouwing in het onderwijskundige concept terug te zien. Hoewel het adaptieve onderwijsconcept uit een humanistische mensvisie voortkomt, zien we er waardevolle elementen in. Adaptief onderwijs benadrukt de pedagogische omgeving en gaat daarbij uit van de drie basisbehoeften van het kind:


• het hebben van goede relaties met leerkrachten en medeleerlingen

• het hebben van een competentiegevoel: het gevoel hebben, dat je de opdracht die je krijgt, aan kunt.

• een gevoel van onafhankelijkheid hebben; het zonder anderen zelf tot iets in staat zijn.


(We ontlenen deze 3 basisbehoeften aan Prof. Stevens)


Bij het aspect van relatie denken wij primair aan de relatie tot God, die de relatie tot de ander bepaalt. Wij hechten bovendien veel waarde aan de leerkracht als identificatiefiguur. De leerling dient bij de meester of juf veiligheid en ondersteuning te vinden. De leerkracht dient de leerlingen steeds voor ogen te houden, dat het ware geluk en de echte vrede alleen te vinden is in een herstelde relatie met de Heere.


Het aspect van onafhankelijkheid of autonomie vertalen wij als verantwoordelijkheid, waarbij de ontwikkeling van het kind naar een zelfstandig wezen in het kader staat van afhankelijkheid en dienstbaarheid aan zijn of haar Schepper.


Bovenstaande vraagt vaardigheid van de leerkracht in het scheppen van een leerklimaat, waarin hij/zij weet om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. De zorg voor het kind staat centraal in het onderwijs op onze school.