Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de maand mei. Een heerlijke zonnige voorjaarsperiode ligt achter ons. De natuur is toe aan water hetgeen vandaag in ruime mate gaat vallen. In de achterliggende periode hebben we te maken gehad met veel zieke kinderen, ook veel waterpokken of buikgriep. Gelukkig gaat het nu de goede kant weer op. Het schooljaar vliegt naar het einde. De voorbereidingen voor het komende schooljaar zijn in volle gang. Voor mij persoonlijk een heel aparte gewaarwording om met afrondende taken bezig te zijn en de voorbereidingen te treffen voor mijn opvolger. De momenten van overdracht staan gepland. Het is niet onmogelijk dat u een glimp opvangt van dhr. Heuvelman. In juni is hij diverse dagen op school.


Personeel
Wij zijn verheugd u mee te mogen delen dat wij een meester hebben benoemd. Meester H.G. Roestenburg uit Ermelo is nagenoeg klaar met zijn Pabo-opleiding en hoopt na de zomervakantie full-time te starten bij ons op school. Ook zijn wij in een afrondende fase aangaande de procedure voor een leerkracht onderbouw. Zodra dit definitief is zullen wij u daarvan ook op de hoogte brengen alsmede de groepsverdeling voor het komende jaar. Bijzonder dat wij qua personele bezetting weer op volle sterkte zijn. In een tijd met veel vacatures zijn wij dankbaar dat we weer rond zijn.


Terugblik jubileum en Koningsdag
Wij mogen terugzien op een aantal mooie dagen van gedenken en vieren. Het vele werk dat is verzet door ouders en commissie heeft geresulteerd in drie mooie dagen die de kinderen nog jaren zullen heugen. Indien er ouders zijn die voor bekenden nog een CD of een glossy willen, dan kunt u dat aangeven bij mw. Mulder. (mmulder@ehselspeet.nl).
Wij hopen dat de school tot in lengte van jaren nog mag bestaan. Hoewel het reformatorisch onderwijs meer en meer onder druk komt te staan, mogen we onze verwachting toch op de Heere stellen. Hij regeert!

Oekraïne
Nog steeds ontvangen de Oekrainse kinderen onderwijs in ons schoolgebouw. Dagelijke mogen zij in aanraking komen met Gods Woord. In alle eenvoud wordt de Bijbel uitgelegd. De gemeente Nunspeet is beleid aan het maken voor na de zomervakantie.

Hoofdluismoeders
Wij zijn nog steeds op zoek naar enkele hoofdluismoeders die vier keer per jaar een uurtje de controle bij de kinderen willen uitvoeren. Wie o wie meldt zich nog aan?


Ter opscherping
Ieder schooljaar hebben wij een thema. Dit jaar de kleuren in de Bijbel. Naar aanleiding van het boekje van ds. Schot zijn enkele kleuren uitgelicht. Best een mooi, maar ook lastig thema. Een passende meditatie ter opscherping hebben we voor deze nieuwsbrief niet kunnen vinden. Daarom maak ik van de gelegenheid gebruik om de bedoeling toe te lichten van deze thema's.
Viermaal per jaar wordt het thema onder het voetlicht gebracht. In deze themaweken staat een onderwerp op school centraal doormiddel van zogenoemde objectlessen. In iedere groep wordt deze les op eigen niveau gegeven en veelal praktisch toegepast. Om het thema nog meer te laten leven wordt er in die weken altijd een bijbelleesrooster meegegeven naar huis. Het zou goed zijn als de kinderen zowel op school als thuis dit thema herkennen. Ook de plaatselijke kerken worden op de hoogte gesteld van de themaweken, waardoor er ook in de kerk een link gelegd kan worden, al blijkt dat niet altijd eenvoudig. Gezin, kerk en school komen bijeen in dit thema. Er wordt gepoogd om Bijbelse noties in praktische zin mee te geven aan de kinderen zodat zij gevormd worder tot christelijke burgers. Dit alles onder de inwachting van de zegen van de Heere.
Voor het komend schooljaar is een ‘makkelijker’ thema vastgesteld: Tijd!