Voor u ligt de derde nieuwsbrief. De dagen worden korter, de kachel kan weer aan. Mooie herfstkleuren ontplooien zich in deze bosrijke omgeving. Prachtig! Wat wordt ook in de natuur duidelijk dat de Heere leeft en wat kunnen we veel van de natuur leren! Wat fijn dat we zo’n stabiele bezetting van meesters en juffen binnen onze school mogen hebben. Het is voor leerlingen ook goed om zoveel als mogelijk regelmaat te ervaren in hun rooster en in de leerkrachten die voor de klassen staan. We gaan ons dit cursusjaar bezighouden met het schoolbeleid voor de komende jaren DV. Hiervoor hebben we een aantal bijeenkomsten met alle betrokkenen georganiseerd waarin we de tijd nemen om over onze koers na te denken. De laatste tijd zien we veel spinners van de Plus op school. In hoeverre bent u op de hoogte van de achtergrond van dit materiaal? Op de site van Plus is het volgende te lezen: ‘Bij PLUS kun je … sparen voorspinners van Sonic, Knuckles, Amy Rose, Tails, Shadow en Dr. Eggman. Je kent ze vast wel uit die superleuke film!...’ Het lijkt ons goed om dit bij u onder de aandacht te brengen. We vragen hierin terughoudendheid.


Personeel

Er zijn geen wijzigingen in het personeel te melden. Naast alle collega’s die hier werken, blijven ook onze oud-collega’s ons nog van dienst. Dit wordt gewaardeerd!


Invalleerkracht bovenbouw

Wij zijn op zoek naar leerkracht(en) die af en toe in willen vallen in de bovenbouw. Het gaat zoals het er nu uitziet om losse dagen of eventueel dagdelen. Bent u of kent u iemand die kan invallen, neem dan contact op met meester Heuvelman.


Luizenmoeder gevraagd

We zoeken nog een moeder die bereid is te helpen bij de luizencontrole. Als u het fijn vindt om op deze wijze onze school te helpen kunt u zich opgeven bij meester Heuvelman.


Kinderboekenweek en verjaardag meester Heuvelman

Volgende week wordt er op school aandacht geschonken aan de Kinderboekenweek. Het thema voor deze week is ‘Gi-ga-groen'. Iedere klas krijgt deze week een bezoek van een schrijver/schrijfster. Op vrijdag wordt deze week afgesloten in de hal. Meester Heuvelman vertelt dan uit het belangrijkste Boek. Aansluitend wordt de verjaardag van meester Heuvelman gevierd met de kinderen.


Overeten

We hebben u in een bericht op Parro gemeld dat we aan de slag gaan met het overeten op school en dat we proberen met een oplossing te komen na de herfstvakantie. Deze termijn gaan we niet halen. We willen dit goed doordenken en dat vraagt tijd. Verder hebben we de MR gevraagd hierin met ons mee te denken. U wordt hierover in een volgende nieuwbrief nader geïnformeerd.


Wonderlijk gemaakt

In de week van 17 – 21 oktober worden in groep 1-6 de eerste lessen van de methode Wonderlijk gemaakt gegeven. Groep 7 en 8 krijgen hun tweede les van dit cursusjaar. In de ouderbrochure die begin dit schooljaar mee is gegeven kunt u zien waar deze les over zal gaan. Aan de hand van deze informatie kunt u thuis de les vooraf bespreken met uw kind.


Koffiemorgen CJG – dinsdag 8 november

In het vorige cursusjaar hebben we een themaochtend met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) georganiseerd. Helaas is dit moment niet doorgegaan. Dit jaar willen we opnieuw een aantal koffiemorgens organiseren, waarin een thema centraal staat. Mevrouw Bianca van Hall zal ons op zo'n morgen het één en ander vertellen over het gekozen thema en ook is er een moment tot het stellen van vragen. D.V. dinsdag 8 november is de eerste koffiemorgen van 8.30 - 10.00 uur. Het thema van die ochtend is hooggevoeligheid. We nodigen u als ouders graag uit voor deze morgen. U kunt zich voor deze morgen aanmelden door een bericht te sturen naar juf van Duijn (ib@ehselspeet.nl).


Congres ROV 10 november

De ROV organiseert voor ouders en opvoeders een boeiend congres op DV donderdag 10 november in Gouda. In de bijlage vindt u de uitnodiging. Voor leden is het congres (incl. lunch) geheel gratis. Nog geen lid? Tijdens de aanmelding kunt u dit regelen. De ROV heet u van harte welkom!


Studiedag kleuters

Alvast voor in uw agenda. Op D.V. 1 februari hebben de groepen 1 en 2 vrij in verband met een studiedag van de leerkrachten.


Corona

We horen van sommige gevallen van corona om ons heen. Op dit moment zijn er vanuit de overheid nog geen maatregelen die gevolgd dienen te worden. Het blijft wel zaak om goed na te denken, zeker als het gaat om kwetsbare medemensen/leerlingen. We willen u vragen alert te zijn.


Ter opscherping

Het thema voor dit cursusjaar is ‘tijd’. God schiep niet alleen op de eerste dag. Hij heeft zes dagen lang geschapen. Het scheppingswonder is een thema dat juist in onze tijd volop in de belangstelling staat. Alle aandacht is erop gericht. De een zegt: 'Er mag niet meer op school geleerd worden dat God de wereld schiep in zes dagen. Dat is achterhaald!' De ander zegt: 'In zes dagen? Dat gelooft u toch niet! Dat is maar een fabel.' Een derde zegt: 'Een hele aarde scheppen in zes dagen? Wij kunnen bewijzen dat het anders is! Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de aarde miljoenen jaren oud is.' Weer anderen proberen het Woord van God te vermengen met de wetenschap. Zij maken van de zes dagen of de eerste drie dagen miljoenen jaren. Zij zeggen bijvoorbeeld dat de aarde en de hemel er al waren en dat de Heere daarop is gaan scheppen. Jonge mensen, mogen we jullie eens raad geven? Let op de eerste woorden van Genesis 1. Die woor-den wijzen met kracht omhoog. Ze wijzen naar de almachtige, eeuwige God, Die kan wat wij mensen niet kunnen. Ze bepalen ons bij onze ontzaglijke kleinheid, bij onze nietigheid. Vergeet dat toch nooit. Laat dat niet los, wát er ook tegen opkomt. Laat je niet meevoeren met schoonschijnende redeneringen, met alles wat er opkomt tegen Gods eenvoudige Woord. Waarom zeggen wij dat de wereld in zes dagen is geschapen? Omdat Gods Woord het zegt. Omdat God Zelf het zegt! De dichter van Psalm 147 heeft vol verwondering uitgeroepen:

Zeer groot is onze HEER', vol krachten;

Onpeilbaar diep zijn Gods gedachten;

Daar Zijn verstand, nooit af te meten,

Ver overtreft al wat wij weten.

Uit: ‘Het was zeer goed’, Ds. D. de Wit, uitgeverij de Banier, 2009
Voor alle genoemde data geldt: D.v.