Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van dit cursusjaar. De eerste weken zitten erop. Uw kinderen zullen met veel indrukken thuisgekomen zijn. We moeten aan elkaar wennen en het is nodig dat we daar even de tijd voor nemen. We hebben met elkaar een fijne start mogen maken. Fijn dat er ook meegedacht en meegeleefd wordt en we hopen dat er op deze wijze wederzijds vertrouwen mag groeien. Mogen we de Heere erkennen voor alles wat Hij gegeven heeft bij de start van het jaar. Laten we dagelijks verlegen zijn om Zijn zegen en hulp in alle dingen, tot de kleinste toe.


Personeel

Juf Oudendorp uit Elspeet hoopt vanaf 23 september tot en met 24 maart iedere vrijdag stage te lopen op onze school. Van harte welkom juf en we hopen op een goede samenwerking! Verder komt juf Benschop uit Uddel dit cursusjaar ook stagelopen in groep 6. U hebt ze wellicht al op het plein gezien. Ook u van harte welkom op onze school en we hopen dat u het naar uw zin hebt op onze school! Mooi dat jonge mensen op deze wijze interesse tonen voor het onderwijs. Ook al is theoretische scholing noodzakelijk, ervaring is toch de beste leermeester...


Kleedjesmarkt Oranjehof

D.V. 1 oktober wordt er een ontmoetingsdag georganiseerd op de Oranjehof van 10.00 - 14.00 uur Er is ook een kleedjesmarkt, de kosten bedragen €5,- per kleedje. Ons is gevraagd om dit in de nieuwsbrief te vermelden.


Themaweek ‘tijd’

D.V. 3 oktober is de eerste themaweek van dit cursusjaar over het thema ‘tijd’. Op 30 september wordt het Bijbelrooster van de themaweek meegegeven aan de oudste kinderen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u alvast de digitale versie van dit rooster. Het eerste deel van het thema is: Mijn tijd = Gods tijd – leven in het licht van de eeuwigheid. Er wordt van u verwacht dat u ook thuis aandacht aan dit thema schenkt. Het is voor de kinderen goed om de eenheid tussen kerk, school en gezin te ervaren.


Ouderavond

We mogen terugkijken op een leerzame en ook waardevolle avond. Ds. W. Visscher nam ons mee in een boeiende lezing over ons jaarthema en maakte daarbij ook een duidelijke vertaalslag naar de levenspraktijk van alledag. We hopen dat de inhoud van deze lezing ons bij mag blijven en tot onderwijs mag zijn in het vervolg van dit cursusjaar. De opbrengst van de collecte van de ouderavond was 329,70. Dit bedrag zal overgemaakt worden naar het leerlingenvervoer van de Eliëzer- en Obadjaschool.


Luizenmoeder gevraagd

We zoeken nog een moeder die bereid is te helpen bij de luizencontrole. Als u het fijn vindt om op deze wijze onze school te helpen dan kunt u zich opgeven bij meester Heuvelman.


Overeten

We hebben als team nagedacht over het overeten en de middagpauze. We willen u vragen voor dit cursusjaar om zoveel als mogelijk thuis te eten tussen de middag. Vanaf kwart voor één is uw kind dan weer welkom op het plein. Op deze wijze hopen we dat tijdens de lange middagpauze het plein minder druk is. Het is niet verstandig om veel kinderen een langere tijd vrij te laten spelen op het plein. Hierdoor ontstaan op langere termijn vaak ongewenste situaties. We begrijpen ook dat het soms makkelijk kan zijn om uw kind over te laten eten. We vragen u dan even een briefje mee te geven voor de meester of juf van uw kind. Als er structureel veel kinderen op school willen eten, is het nodig dat we ook andere aanpassingen gaan doen. Daarom vragen we u eerst of u zoveel mogelijk thuis wilt eten met uw kind. Voor uw kind en voor onze leerkachten is het goed en laadt het de accu weer even lekker op. "


Activiteitencommissie

Namens de activiteitencommissie delen we met u het volgende bericht: Beste ouders, Heeft u weleens gehoord over de activiteitencommissie? Dit is een enthousiaste groep moeders die helpt met de organisatie van schoolse activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de organisatie van het schoolontbijt, de koningsdag etc. De activiteitencommissie is op zoek naar twee moeders om de groep te versterken. Wie denkt en helpt mee in onze gezellige groep? We vergaderen ongeveer eens per maand een uur onder schooltijd. U kunt zich melden door een mailtje te sturen naar gwisse@ehselspeet.nl .


Ter opscherping

Het thema voor dit cursusjaar is ‘tijd’. In den beginne . . . De eerste woorden 'in den beginne' willen aangeven: dat is geweest, toen alleen de eeuwige God er was. De Drie-enige, waarachtige, eeuwige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heere had verder helemaal niets nodig. Het was vol. Wat een wonderlijke gedachte is dat. De Heere had niets nodig. Ook geen mensenkinderen. De eeuwige God is liefde in Zichzelf. De onafhankelijke, eeuwige God had ook toen geen mensenkind nodig om Hem lief te hebben, want Hij heeft de liefde in Zichzelf. Hij is de algenoegzame God. En toch lezen we in Genesis 1 vers 1: 'In den beginne ... ' In den beginne is het moment geweest waarop de eeuwige God in de grote oceaan van de eeuwigheid een blokje heeft neergelegd. Dat is de tijd. In den beginne is daarom niet de eerste seconde, maar toen begón de eerste seconde. Toen begón de eerste tel. Toen kwam de tijd. In den beginne schiep God. Die eerste tel werd door God geschapen. Scheppen wil zeggen: iets voortbrengen uit niets. Dat wonder kan alleen God volbrengen. Als u het woord 'scheppen' of 'herscheppen' nagaat in de Bijbel, zult u het altijd alleen bij God vinden. De profeet Jesaja zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 45: 'Ik formeer het licht en schep de duisternis; Ik maak de vrede en schep het kwaad, Ik, de HEERE, doe al deze dingen.' David smeekt in Psalm 51: 'Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest.' Hij had het geleerd dat hij zichzelf geen rein hart kon scheppen. Dat kan God alleen. Zo is het ook hier. Iets schep-pen, iets voortbrengen uit niets, kan alleen God! Wij kunnen heel veel maken, wij kunnen de meest ingewikkelde constructies bouwen, maar daar hebben we altijd iets voor nodig. Als we een huis bouwen, hebben we stenen nodig. Als we stenen willen bak-ken, hebben we klei nodig. Wát we ook willen maken, er is altijd iets nodig om het te kunnen maken. Zelfs als het over de lucht hebben die we voor bepaalde doeleinden gebruiken, is die lucht niet leeg, maar bestaat uit allerlei moleculen, zuurstof bijvoorbeeld. Maar als God schept, schept Hij uit niets. Hij heeft totaal niets nodig om iets nieuws te maken of tot leven te roepen. Wie we ook zijn, en hoe hoog we misschien ook geklommen zijn op de maatschappelijke ladder, als het op scheppen aankomt, moeten we belijden: dat kan een mens nooit, dat kan God alleen! Voelt u hoe die eerste drie woordjes in Genesis 1, waarin het gaat over de eeuwigheid en de tijd op God gericht zijn? Ze wijzen met kracht omhoog naar de almachtige, eeuwige God. Hij schiep de hemel en de aarde.

Voor alle genoemde data geldt: D.V.